12-13 V 2017r. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Historia – Masa - Popkultura

Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Muzeum PRL-u w Krakowie

zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Historia – Masa - Popkultura

Kraków, 12-13 maja 2017 r.

 

Tytuł konferencji „Historia – masa – popkultura” jest nawiązaniem do dwudziestowiecznego hasła Awangardy Krakowskiej „Miasto – masa – maszyna”. Centralnym punktem konferencyjnej refleksji i debaty chcemy uczynić nowoczesność, masowość i ich związki z historią, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Europy Środkowej i Wschodniej. Zależy nam na nawiązaniu międzynarodowej oraz ogólnohumanistycznej debaty, w której udział wezmą nie tylko historycy, ale też przedstawiciele innych nauk społecznych i humanistycznych.

Interesują nas wzajemne zależności pomiędzy historią (polityczną, społeczno-gospodarczą, kulturową), a buntem, kontestacją, rewolucją, antysystemowością, populizmem, pragnieniem nowego świata. Swoiste splecenie rywalizujących narracji historycznych, nowoczesnych tożsamości i mód, sytuujące się pomiędzy jednostkową potrzebą należenia do wspólnoty, a dyktatem kapitalistycznych reguł popytu i podaży. Będziemy pytać o sposób
w jaki historia i historyczność akumulują się i wpływają na popkulturę, zarówno na obszarach zapewniających rozrywkę, jak również tych budujących tożsamość, a czasem łączą się
z aktywizmem politycznym.

Nurtuje nas  pytanie o „umasowienie” historii, uczynienie jej bardziej dostępną
i popularną wśród liczniejszej rzeszy odbiorców oraz towarzyszące temu konsekwencje. Dostrzegając manipulacje, gry tożsamościowe, a także ekonomiczne, polityczne i moralne frustracje jednostek i społeczeństw chcemy również zapytać
o społeczną rolę historyka i jego odpowiedzialność.

Czekamy na zgłoszenia badaczy eksplorujących takie pola jak np.:

  • Historia w kulturze masowej a budowanie różnych tożsamości;
  • Profesjonalizacja metod i narzędzi współczesnych polityk historycznych;
  • „Produkt historyczny” - komercjalizacja historii i historyczności;
  • Historia w literaturze, w szczególności adresowanej do młodzieży, w grach komputerowych i kinematografii;
  • Treści i formy, możliwości i ograniczenia „nowych mediów elektronicznych”

 

Liczymy, że zgłoszenia będą zawierały propozycje referatów otwierających nowe pola analizy kultury, w szczególności współczesnej. Zapraszamy zarówno doświadczonych, jak i młodych naukowców (doktorantów), afiliowanych przy instytucjach akademickich, muzeach, ale również badaczy niezależnych.

Obrady toczyć się będą w języku polskim i angielskim.

Abstrakty wystąpień (w j. polskim lub angielskim, objętość ok. 300 słów) wraz z krótką notką biograficzną (instytucjonalna afiliacja, wykształcenie, pola zainteresowań, ew. publikacje – maks. 5-6 zdań, w przypadku doktorantów – nazwisko opiekuna naukowego) prosimy przesyłać do dnia 21 kwietnia 2017 na adres: historia.masa.popkultura@gmail.com

Selekcji zgłoszeń pod kątem zgodności z tematem i profilem konferencji oraz poziomu naukowego dokona Rada Programowa Konferencji w składzie: Prof. dr hab. Krzysztof Zamorski, dr hab. Marta Kurkowska-Budzan, dr Jakub Muchowski oraz przedstawiciel Komitetu Organizacyjnego.

Artykuły na bazie wystąpień konferencyjnych, po stosownym procesie recenzyjnym zostaną opublikowane w wysokopunktowanych czasopismach naukowych: „Historyka. Studia metodologiczne”, „Rocznik Antropologii Historii”.

Terminy:

21 IV 2017 – zgłoszenia i nadsyłanie abstraktów

26 IV 2017 – ogłoszenie listy prelegentów

29 IV 2017 – ogłoszenie programu konferencji

12-13 V 2017 – konferencja (planowane rozpoczęcie w godzinach południowych)

Opłata konferencyjna wynosi 100 zł i pokrywa koszty organizacyjne (w tym materiały konferencyjne), nie obejmuje natomiast noclegu ani wyżywienia. Numer konta do wpłaty zostanie podany po ogłoszeniu listy prelegentów. 

 

CfP eng_History Mass Pop Culture Cracow-Poland 2017
Data opublikowania: 15.03.2017
Osoba publikująca: Tomasz Tekieli

Zobacz również